Privacy verklaring

Over ons
KW!EK is een initiatief van NN Sparklab en is onderdeel van NN Group N.V. (hierna: ‘NN Group’). Onze contactgegevens:

Sparklab B.V.
Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag
KvK 68034229
info@kwiek.work

Over deze privacyverklaring
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen met u. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren. In deze privacyverklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. NN Sparklab houdt zich als verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 25 juni 2021.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder leggen wij uit waarom en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken.

 1. Om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren.
  KW!EK is een platform (het ‘KW!EK-Platform’) dat mensen, die actief willen blijven na hun pensioen, helpt bij het vinden van een baan die bij hen past. Op het KW!EK-Platform verzamelen wij als tussenpersoon banen van diverse bedrijven en uitzendbureaus (de ‘Werkgevers’) en matchen deze met uw persoonlijke voorkeuren. Uw persoonlijke gegevens en voorkeuren worden door ons doorgegeven aan deze Werkgevers om het verdere sollicitatieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De grondslag voor deze verwerking deze verwerking is het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub b AVG).
 2. Om gegevens binnen NN Group te delen en centraal op te slaan
  Binnen NN Group - waar wij onderdeel van uitmaken - werken verschillende bedrijven met elkaar samen. Deze bedrijven werken met elkaar samen en delen gegevens met elkaar en met NN Group onder andere om analyses en aanbiedingen te kunnen doen (waarover hierna meer). Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan daarvoor nodig is. Het gaat om de volgende bedrijven:

  Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
  Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
  Nationale-Nederlanden Bank N.V.
  Distributie Zorgverzekeringen B.V. (handelsnaam Nationale-Nederlanden Zorg)
  Sparklab B.V. 

  De grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 3. Om met onze dienstverlening beter in te spelen op uw persoonlijke situatie: analyses en opstellen van klantprofielen
  Uw ervaring met KW!EK is voor ons en de andere bedrijven binnen de NN Group heel waardevol om onze processen, websites, producten  en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen en de persoonlijke situatie van onze (potentiële) klanten. Wij kunnen in dit verband (een deel van) uw gegevens gebruiken voor analyse doeleinden en om risico- en voorspelmodellen op te stellen en te verbeteren. Analyses kunnen wij en de andere hiervoor genoemde bedrijven van NN Group onder andere ook gebruiken om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag klantgroepen/profielen te maken. Daartoe kunnen wij ook gegevens binnen NN Group uitwisselen. Om de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie te analyseren en beter op uw interesses af te kunnen stemmen, maken wij gebruik van tracking pixels. Dit zijn onzichtbare afbeeldingen die in e‑mails worden geplaatst. Een tracking pixel stelt ons in staat om te zien of een e‑mail die wij aan u hebben toegezonden, is geopend.

  De grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 4. Om aanbiedingen te kunnen doen
  Als u klant bij ons bent, kunt u van ons of een van de hiervoor genoemde bedrijven binnen NN Group een aanbieding ontvangen, mits u daarvoor toestemming hebt gegevens (artikel 6 lid 1 sub b AVG). U kunt hierbij denken aan het aanbieden van andere producten van Nationale-Nederlanden die bij u passen. Deze toestemming wordt altijd vooraf gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wilt u dat weer ongedaan maken, dan zorgen wij dat dat heel gemakkelijk kan bijvoorbeeld door op een link onderaan een e-mail te klikken.
 5. Verzamelen van uw gegevens via onze website
  Onze website maakt gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die u verstrekt. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies. De grondslag voor deze verwerking voor een deel van de door ons gebruikte cookies is toestemming, welke u geeft via de cookiebanner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
 6. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Wij kunnen verplicht zijn om uw gegevens te delen met de Belastingdienst. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan bevoegde partijen te verstrekken, zoals toezichthouders, politie, justitie of inlichtingendiensten.

  De grondslag voor deze verwerking is het uitvoering geven aan een wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens die wij van u of andere partijen ontvangen en die wij over u verzamelen. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Bij het aanmaken van uw account op het KW!EK-Platform vragen wij om uw basisgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum (en leeftijd).
 • Wanneer u besluit verder te gaan met het sollicitatieproces vragen wij u om een persoonlijk profiel op het KW!EK-Platform aan te maken (hierna: het ‘KW!EK-Profiel’). De informatie die nodig is voor het vervolgen van het sollicitatieproces is bijvoorbeeld uw (hoogst genoten) opleiding, recente werkervaring, functie waarop u wenst te solliciteren alsmede uw motivatie, uw persoonlijkheidsprofiel en uw antwoorden op andere vacature gerelateerde vragen die u via het KW!EK-Platform aan ons verstrekt.
 • Informatie naar aanleiding van telefonisch of chat contact. Wij kunnen ook de inhoud van chats vastleggen.
 • Uw klantprofiel (met bijvoorbeeld informatie over de producten of diensten die u via het KW!EK-Platform hebt afgenomen en uw eventuele voorkeuren).
 • Over uw bezoek aan onze website. Het gaat dan bijvoorbeeld om welke pagina’s u hebt bezocht of welke zoekopdracht u hebt gedaan. Hiermee laten wij de website beter werken en geven wij u een persoonlijke ervaring. Wij verwerken ook uw IP-adres. Dit is het nummer van uw computer, tablet of mobiel op internet waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies.

Van wie krijgen wij uw persoonsgegevens?
Wij krijgen uw persoonsgegevens via het online inschrijfformulier dat u op het KW!EK-Platform invult en naar ons zendt. Wij kunnen daarnaast openbare data en data van marktonderzoekbureaus ontvangen om onze data te valideren en te verbeteren en tot nog betere inzichten over onze klanten en diensten te komen.

Indien wij persoonsgegevens van derden ontvangen, verwerken wij die alleen als die door die partij verstrekt mogen worden. Wij gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.

 
Met wie delen wij uw gegevens?                         
Wij zullen uw gegevens nooit aan derde partijen (door)verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan derde partijen. Wij doen dat alleen (i) als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals hierboven beschreven), (ii) wij daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van uw gegevens daarvoor noodzakelijk is, (iii) het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken, (iv) u toestemming hebt gegeven.

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties:

 • NN Group N.V. en daaraan gelieerde bedrijven, voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Ook kunnen gegevens worden uitgewisseld met het oog op het doen van analyses en aanbiedingen. Zie ook hiervoor.
 • De Werkgevers waarmee wij een overeenkomst tot bemiddeling hebben. Uw KW!EK-Profiel wordt in een document aan de Werkgever waar u solliciteert verstrekt zodat zij hun selectieproces kunnen opstarten. In het geval KW!EK jouw persoonsgegevens doorstuurt naar Werkgevers, kunnen Werkgevers jouw persoonsgegevens eveneens inzien, overnemen en bewaren. Werkgevers zullen jouw persoonsgegevens eveneens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke verwerken. KW!EK kan op geen enkele wijze controle uitoefenen op en kan niet beslissen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door Werkgevers worden verwerkt. KW!EK is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omgang van jouw persoonsgegevens door de Werkgevers. Wil je weten hoe Werkgevers omgaan met jouw persoonsgegevens, lees dan de privacy verklaring van de betreffende Werkgevers.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (verwerkers). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht. Wij sluiten met deze partijen zogenaamde verwerkersovereenkomsten.
 • Bedrijven die wij betrekken bij de behandeling van een aanvraag voor of het leveren van producten of diensten.
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als het nodig is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken of zo lang de wet ons verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren.

Op verzoek kunnen wij een bewaartermijnenoverzicht toezenden.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen
Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. De gegevens zijn onder meer opgeslagen op een goed beveiligde server. Verder dienen al onze medewerkers geheimhouding te betrachten.

 

Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken wij met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, kiezen wij onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Als wij (via onze externe dienstverleners) uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, dan zorgen wij voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens. Dat doen wij bijvoorbeeld door speciale contracten die dit waarborgen (zogenaamde standard contractual clauses) te gebruiken.

 

Uw rechten
U hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met uw gegevens doen en waarom wij uw gegevens nodig hebben. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring.

Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens wij van u verzamelen);
 • Recht op rectificatie (wij passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
 • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen);
 • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken);
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u wilt, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
 • Recht van bezwaar (in sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).
 • Als wij uw gegevens op basis van toestemming verwerken, dan kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Dat kunt u gemakkelijk doen door een e-mail naar ons te zenden. Intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Als wij voor de gegevens die wij op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen wij deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.
 • Wilt u een van uw rechten uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoek.

Contact en klachten
Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of uw rechten wil uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@kwiek.work.

Een klacht - bijvoorbeeld over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of hoe wij op uw privacy gerelateerde vragen of verzoeken hebben gereageerd - kunt u eveneens via het genoemde e-mailadres indienen. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.