Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst bevat de voorwaarden van de dienstverlening van KW!EK aan Werkzoekenden. Deze Gebruikersovereenkomst kan worden gedownload via de website: www.kwiek.work, zodat U deze kunt opslaan of printen. Door gebruik te maken van de dienstverlening van KW!EK verklaart U zich akkoord met (de toepasselijkheid van) deze Gebruikersovereenkomst.

 De begrippen in deze Gebruikersovereenkomst die met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in Bijlage: Definities. Begrippen die met een hoofdletter beginnen maar die niet in Bijlage: Definities zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in deze Gebruikersovereenkomst zelf.

 

Partijen (en ieder van hen een “Partij”)

1. [Sparklab B.V.]
Sparklab B.V.
, handelend onder de naam KW!EK, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Den Haag, met adres aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68034229 die zich inspant (geen ‘resultaatverbintenis’) om aan Werkzoekenden en Werkgevers het KW!EK-Platform beschikbaar te stellen (hierna ook te noemen: “KW!EK” of  “wij” of  “ons” of onze”).

2. Werkzoekende
De natuurlijke persoon die voor bepaalde of onbepaalde tijd naar een geschikte fulltime of parttime baan zoekt en door middel van het aanvinken van het daarvoor bestemde invulhokje in het online inschrijfformulier op het KW!EK-Platform aangeeft gebruik te willen maken van de Diensten van KW!EK, zoals bedoeld in artikel 4, onder de voorwaarden als opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst (hierna ook te noemen: “U” of “Uw”). 

Gebruikersvoorwaarden

3. Aard van de Gebruikers overeenkomst 
a. KW!EK zal de Diensten, zoals bedoeld in artikel 4, verrichten in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in deze gebruikersovereenkomst (deze Gebruikersovereenkomst tezamen met haar bijlagen: “Gebruikersovereenkomst”).

b. De Gebruikersovereenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Dienstverlening van KW!EK
a. Op verzoek van Werkzoekenden bemiddelen wij bij het tot stand brengen van overeenkomsten, waaronder (doch niet beperkt tot) arbeids-, detachering- of uitzendovereenkomsten, overeenkomsten tot aanneming van werk en/of een overeenkomsten van opdracht, tussen Werkzoekenden en Werkgevers (de “Uitzendovereenkomsten”). Wij brengen op het KW!EK-Platform Werkzoekenden en Werkgevers hiertoe met elkaar in contact (hierna ook te noemen: de “Diensten”).

b. Wij zullen uitsluitend als tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen Werkzoekenden en Werkgevers, en zullen dus geen partij zijn bij de overeenkomsten die tussen Werkzoekenden en de Werkgevers tot stand worden gebracht.

c. Ons doel is slechts bemiddelen. Door de Diensten aan te bieden treedt KW!EK niet op als uitzendbureau, aanbieder van werk, verlener van detacherings- en uitzenddiensten of aanneming van werk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, in opdracht van of op verzoek van Werkzoekenden, door Werkgevers geleverde diensten. Wanneer U gebruikmaakt van onze Diensten, erkent U en stemt U ermee in dat KW!EK geen medewerkers voor en namens Werkgevers werft of werkgelegenheid voor U verzorgt.

d. KW!EK is niet bevoegd om op of in naam van Werkgevers (rechts)handelingen te verrichten of overeenkomsten aan te gaan, garanties te geven of al dan niet bindende toezeggingen te doen.

e. KW!EK heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting om de Diensten (zoals hierboven in artikel 4 sub (a) gedefinieerd) te verlenen. In het bijzonder verklaart U hierbij te begrijpen en gaat ermee akkoord dat als U op een Vacatureplaatsing via KW!EK-Platform solliciteert, KW!EK zal proberen om uw sollicitatie naar de contactgegevens van de betreffende Werkgever door te sturen, maar dat wij niet garanderen dat: (i) dergelijke berichten en sollicitaties door de betreffende Werkgever worden afgeleverd, ontvangen, geopend, gelezen of verwerkt; (ii) de betreffende Werkgever een sollicitatiemateriaal ontvangt, ervan op de hoogte wordt gesteld, dit opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de overdracht of opslag van gegevens; en (iii) de door Werkgevers verstrekte contactgegevens juist en volledig zijn.

5. Inhoud en beschikbaarheid van de vacatures
a. De Vacatureplaatsingen die op het KW!EK-Platform worden geplaatst, worden geadverteerd door Werkgevers waarover KW!EK geen controle heeft. U verklaart hierbij te begrijpen en gaat ermee akkoord dat KW!EK geen controle heeft over de inhoud van deze Vacatureplaatsingen, links van of naar vacatures of enige (aanvullende) voorwaarden die Werkgevers stellen wanneer Werkzoekende een sollicitatie heeft verzonden of het KW!EK-Platform heeft verlaten. Indien U het KW!EK-Platform verlaat en ervoor kiest om naar de website van Werkgever te gaan, accepteert u de voorwaarden die door de betreffende Werkgever worden gehanteerd. 

b. KW!EK is niet verplicht om de inhoud van Vacatureplaatsingen te screenen of om een Vacatureplaatsing op te nemen in de zoekresultaten of andere vermeldingen, en kan een Vacatureplaatsing op elk door KW!EK gewenst moment en om welke reden dan ook uitsluiten of verwijderen van het KW!EK-Platform.

c. KW!EK is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de Vacatureplaatsingen, de webpagina’s van Werkgever en de door hen gestelde screeningsvragen en assessments.

d.Houd er rekening mee dat vacatures kunnen verlopen in de tijd tussen het versturen van Uw sollicitatie en het moment waarop deze wordt ontvangen. KW!EK is niet verantwoordelijk voor het verlopen van Vacatureplaatsingen of voor het afleveren van sollicitaties voordat een Vacatureplaatsing verloopt.

6. Verplichting Werkzoekende(n)
a. U beslist zelf of U op de baan waarop U solliciteert uiteindelijk accepteert en een Uitzendovereenkomst aangaat met de Werkgever. U bent hiertoe niet verplicht.

b.     U bent gehouden ons te voorzien van de informatie die wij nodig hebben om de Diensten te kunnen uitvoeren.

7. Beloning
KW!EK zal geen beloning en/of onkostenvergoeding aan U in rekening brengen voor het verlenen van de Diensten. De Diensten zijn dus voor  Werkzoekenden gratis (met uitzondering van de kosten gerelateerd aan het gebruik van internet voor het bezoeken van het KW!EK-Platform).

8. Relatie met Werkgevers

a. KW!EK brengt Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact. Voor Werkgevers bemiddelen wij dus ook.

b. KW!EK ontvangt een vergoeding van Werkgevers in geval de betreffende Werkzoekende en Werkgever een Uitzendovereenkomst tot stand brengen.

c. In overeenstemming met artikel 7:417 lid 2 BW, geeft U hierbij toestemming aan KW!EK om ook voor Werkgevers te bemiddelen.

9. Toestemming gebruik KW!EK-Profiel  

a. U verklaart te erkennen en geeft hierbij uw toestemming dat wij Uw KW!EK-Profiel automatisch verwerken, analyseren en namens U kunnen samenvoegen in één document en dit naar Werkgevers kunnen sturen, omdat een dergelijke verwerking, analyse en samenvoeging een essentieel onderdeel vormt van deze Gebruikersovereenkomst.

b. KW!EK verwerkt en analyseert Uw KW!EK-Profiel volgens deze Gebruikersovereenkomst en de Privacyverklaring.

10. Termijn, en voortzetting

a. Deze Gebruikersovereenkomst vangt aan op het moment dat U op het KW!EK-Platform op enigerlei wijze aangeeft gebruik te willen maken van de dienstverlening van KW!EK (zoals het aanmaken van zoekopdrachten, solliciteren, inschrijven, of abonneren op een nieuwsbrief) onder de voorwaarden als opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst.

b. Deze Gebruikersovereenkomst eindigt zodra U op het KW!EK-Platform aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de dienstverlening van KW!EK door het expliciet uitschrijven bij KW!EK of stopzetten van een nieuwsbrief.

11. Opzegging

a. Partijen zijn bevoegd deze Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

b. Opzegging vindt plaats tegen de werkdag die volgt op de dag waarop de ene (opzeggende) Partij schriftelijk aan de andere Partij heeft laten weten deze Gebruikersovereenkomst te willen opzeggen. Schriftelijk is ook een elektronisch bericht.

c. Partijen zijn ter zake van de opzegging geen schadevergoeding of onkosten verschuldigd.

12. Intellectuele eigendomsrechten

a. De intellectuele eigendomsrechten op werken die toegankelijk zijn op het KW!EK-Platform komen uitsluitend toe aan KW!EK of haar licentiegevers.

b. Het is Werkzoekende(n) niet toegestaan om de werken en informatie op het KW!EK-Platform zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KW!EK, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen, te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of materiaal te verwerken.

13. Uitsluiting van aansprakelijkheid

a. KW!EK zal bij de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst de zorg van een goed handelend opdrachtnemer in acht nemen.

b. KW!EK zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele Uitzendovereenkomst tussen en met Werkzoekende en Werkgever en is niet aansprakelijk voor de verplichtingen van Werkgever of Werkzoekende die uit een als gevolg van onze bemiddeling tot stand gekomen Uitzendovereenkomst tussen Werkzoekende en Werkgever voortvloeien.

c. Onze aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst is beperkt tot de provisie die KW!EK van de betreffende Werkgever ontvangt voor het tot stand brengen van de Uitzendovereenkomst.

Overige bepalingen

14. Gegevens bescherming

a. Indien U in of via het KW!EK-Platform gebruik maakt van onze Diensten, zal KW!EK Uw Persoonsgegevens verwerken en beveiligen in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

b. In het geval KW!EK Uw Persoonsgegevens doorstuurt naar Werkgevers, kunnen Werkgevers Uw Persoonsgegevens eveneens inzien, overnemen en bewaren. Werkgevers zullen Uw Persoonsgegevens eveneens als zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke verwerken. KW!EK kan op geen enkele wijze controle uitoefenen op en kan niet beslissen over de wijze waarop Uw Persoonsgegevens door Werkgevers worden verwerkt. KW!EK is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omgang met Persoonsgegevens door Werkgevers. Wilt U weten hoe Werkgevers omgaan met Uw Persoonsgegevens, leest dan de privacyverklaring van de betreffende Werkgever(s).

15. Geldigheid

Indien een bepaling van deze Gebruikersovereenkomst onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst. In een dergelijk geval komen Partijen een nieuwe bepaling overeen met hetzelfde doel, op voorwaarde dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling van de Gebruikersovereenkomst zo veel mogelijk behouden blijft.

16. Gevolgen beëindiging
Bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst die door hun aard voortleven nadat deze Gebruikersovereenkomst om welke reden dan ook is beëindigd, blijven van kracht niettegenstaande enige opzegging, ontbinding of vernietiging van deze Gebruikersovereenkomst, waaronder in ieder geval begrepen deze bepaling en de bepalingen over intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, gegevensbescherming, toepasselijk recht en jurisdictie.

17. Toepasselijk recht, en jurisdictie
a. Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
b. De bevoegde rechtbank is de rechtbank Amsterdam.


BIJLAGE 1: Definities

KW!EK-Platform
Een online vacature-platform (bereikbaar op www.kwiek.work) waarop aanbod door Werkgevers van en vraag naar vacatures van Werkzoekenden samenkomen.

KW!EK-Profiel
Uw NAW gegevens, e-mailadres en telefoon, leeftijd, (hoogst genoten) opleiding, recente werkervaring, functie waarop U wenst te solliciteren alsmede Uw motivatie, Uw persoonlijkheidsprofiel, Uw antwoorden op andere vacature gerelateerde vragen die U via het KW!EK-Platform aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679.

Privacyverklaring
De privacyverklaring van KW!EK die is opgenomen op de website: www.kwiek.work.

Uitzendovereenkomsten
Heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 4 sub (a) van de Gebruikersovereenkomst. 

Vacatureplaatsing(en)
De plaatsing(en) van vacatures op het KW!EK-Platform door Werkgevers, inclusief de links naar de externe websites van Werkgevers.

Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679.

Werkgevers
Uitzendbureaus of een andere (rechts)personen die handelen in beroep of bedrijf en die door middel van Vacatureplaatsingen op het KW!EK-Platform werkmogelijkheden adverteren en andere baan gerelateerde inhoud beschikbaar maken, en waarvoor wij ons inspannen (geen ‘resultaatverbintenis’) om voor een bepaalde of onbepaalde tijd en tegen vergoeding bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de betreffende Werkgever en Werkzoekenden bemiddeling te verlenen.

Werkzoekende(n)
Heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2 van de Gebruikersovereenkomst.